UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja
Konto
Inne szkolenia
Dokumenty do pobrania

Kto powinien pobrać dokumenty?

Osoby, które po wysłaniu (on-line) formularza zgłoszeniowego - otrzymają od organizatora telefonicznie lub pocztą elektroniczną informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie wraz z podaniem proponowanego terminu i miejsca szkolenia.

Sposób postępowania z dokumentami

Osoba zakwalifikowana po otrzymaniu informacji o tym fakcie od Organizatora, powinna pobrać ze strony Internetowej Projektu i wypełnić, a następnie wypełnione i podpisane oryginały dokumentów przesłać listem lub dostarczyć do Biura Projektu osobiście na 5 dni przed uruchomieniem szkolenia (ew. przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną lub faksem).

 

 1. "Formularz zgłoszeniowy" (wymagany podpis uczestnika/czki),
 2. "Zaświadczenie o zatrudnieniu" (wymagany podpis pracodawcy),
 3. "Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" (wymagany podpis uczestnika/czki),
 4. "Deklaracja wniesienia wkładu własnego pochodzącego z budżetu JST" (wypełnia i podpisuje JST - organ prowadzący szkołę),
 5. "Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dotyczących wynagrodzeń" (wymagany podpis  uczestnika/czki),
 6. "Porozumienie dotyczące wniesienia wkładu własnego przez JST",

  Oryginały wszystkich dokumentów dostarczonych wcześniej w wersji elektronicznej (fax. lub skan) do Biura Projektu, muszą być przekazane najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia trenerowi prowadzącemu szkolenie. Dostarczenie tych dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.

  UWAGA!
  "Porozumienie dot. wniesienia wkładu własnego przez JST wraz z załącznikiem nr 1" - nie wypełnia Uczestnik w chwili zgłoszenia na szkolenie.

  Prosimy Szkoły o zapoznanie się z ww. dokumentami. Po zakończonym szkoleniu załącznik nr 1 wypełnia osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw płacowych Szkoły.
  Porozumienie (w 2 egzemplarzach) przygotowuje i przekazuje do podpisu Organowi Prowadzącemu Szkołę - Organizator (Biuro projektu).

 7. "Deklaracja uczestnictwa w projekcie" (wymagany podpis uczestnika/czki).

  WAŻNE! Wypełnioną i podpisaną w pierwszym dniu szkolenia "Deklarację uczestnictwa w projekcie" Uczestnik/czka przekazuje trenerowi prowadzącemu szkolenie. 

 8. Test sprawdzający wiedzę z zakresu IT:
UWAGA!
 • Osoby zatrudnione w Zespołach Szkół proszone są o dostarczenie Statutu Szkoły (potwierdzonego za zgodność z oryginałem) wskazującego, że w strukturze Zespołu działa Szkoła Podstawowa;
 • Osoby zatrudnione w sekretariatach Szkół/Zespołów pełniące funkcję Sekretarza/Sekretarki, których stanowiska pracy nazwane są np. Samodzielny Referent, proszone są o dostarczenie dodatkowego oświadczenia, wystawionego przez Dyrektora Szkoły potwierdzającego, że w strukturze organizacyjnej Szkoły/Zespołu nie ma stanowiska o nazwie "Sekretarz/Sekretarka", a zakres zadań tego stanowiska wypełnia osoba pracująca jako Samodzielny Referent (do oświadczenia prosimy dołączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem zakres obowiązków).

Gdzie odesłać dokumenty?

Dokumenty należy odesłać:

 • faksem pod numer: 91 434-38-32
lub
 • e-mailem na adres efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl (zeskanowane dokumenty w załączniku),
a następnie oryginały odesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu VULCAN Sp. z o.o., ul. Kolumba 59, 70-035 Szczecin.

DATA AKTUALIZACJI: 2012-06-08
Pliki do pobrania
Pozostałe informacje
» Regulamin uczestnictwa
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Dokumenty do pobrania
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26