UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
EEIZ
Zapraszamy nauczycieli klas I-III, dyrektorów szkół oraz pracowników sekretariatów, zatrudnionych w szkołach podstawowych na terenie województwa zachodnio-pomorskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja
Konto
Inne szkolenia
Regulamin uczestnictwa
W sekcji Dokumenty do pobrania zamieszczony został Regulamin uczestnictwa w projekcie w formacie PDF.REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Efektywna edukacja i zarządzanie – doskonalenie zawodowe pracowników oświaty woj. zachodniopomorskiego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty


§ 1 Słowniczek

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a. projekcie - należy przez to rozumieć projekt pt. Efektywna edukacja i zarządzanie – doskonalenie zawodowe pracowników oświaty woj. zachodniopomorskiego” o numerze WND-POKL. 09.04.00-32-015/10, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,

b. stronie internetowej projektu - należy przez to rozumieć stronę WWW zawierającą opis projektu wraz z aktualnymi informacjami nt. realizowanych szkoleń, umieszczoną pod adresem http://www.efektywnaedukacja.vulcan.edu.pl,

c. regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Efektywna edukacja i zarządzanie – doskonalenie zawodowe pracowników oświaty woj. zachodniopomorskiego” nr WND-POKL.09.04.00-32-015/10,

d. organizatorze - należy przez to rozumieć beneficjenta, czyli VULCAN sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51 – 116 Wrocław,

e. rejestracji - należy przez to rozumieć proces rejestracji w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, dostępnej pod adresem:
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/uzytkownik.php/rejestracja,

f. zgłoszeniu na szkolenie, formularzu zgłoszenia na szkolenie – należy przez to rozumieć zgłoszenie na szkolenie dokonane poprzez formularz on-line udostępniony zalogowanym użytkownikom internetowej bazy szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, e-mailem lub pocztą do biura projektu,

g. osobie zakwalifikowanej, zakwalifikowaniu - należy przez to rozumieć osobę, która zgłosiła się na szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego przesłanego do biura projektu i której zgłoszenie zostało ocenione przez organizatora jako spełniające warunki udziału w szkoleniu określone w § 2 regulaminu. Osoba zakwalifikowana otrzyma od organizatora powiadomienie o zakwalifikowaniu i zostanie poproszona o dokonanie kolejnych czynności niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji i otrzymania statusu uczestnika szkolenia, o których mowa w § 3 regulaminu,

h. uczestniku projektu - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w ramach projektu, czyli osobę uczestniczącą w szkoleniu. Procedura uzyskania statusu uczestnika projektu precyzuje § 3, w szczególności punkty 4-5.


§ 2 Uczestnicy projektu

Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu mogą zostać:

a. nauczyciele/ki klas I – III zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego,

b. dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego, zatrudnieni na umowę o pracę,

c. sekretarze/sekretarki zatrudnieni na umowę o pracę w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego.


§ 3 Zgłoszenie na szkolenie i rekrutacja

 1. Proces rekrutacji składa się z trzech etapów:

  a. zgłoszenia się na szkolenie, poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na szkolenie,

  b. otrzymania statusu osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w szkoleniach – w sytuacji kiedy formularz zgłoszeniowy jest poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez organizatora,

  c. otrzymania statusu uczestnika projektu – po otrzymanej informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie i przesłania wypełnionych oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 2. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać:
  • on-line – najpierw rejestrując się w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie, po zakończeniu procesu rejestracji i uzyskaniu danych do logowania – wypełniając formularz zgłoszenia na szkolenie udostępniony zalogowanym użytkownikom bazy,
  • drogą tradycyjną – poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszenia na szkolenie pobranego ze strony internetowej projektu i przesłanie go do biura projektu pocztą (na adres VULCAN Sp. z o. o., ul. Kolumba 59, 70-035 Szczecin), faksem (pod nr 91 4343832) lub e-mailem na adres: efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl (w formie zeskanowanego formularza zgłoszeniowego w załączniku).

 3. Na etapie zgłoszenia, osoba zainteresowana szkoleniem - deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem uczestnika na szkolenie.
 4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, organizator weryfikuje informacje zawarte w formularzu pod kątem spełnienie kryteriów określonych w § 2, poprawności wypełnienia formularza oraz limitu miejsc na szkolenie. Następnie organizator kontaktuje się z daną osobą przekazując informację o kwalifikacji / lub nie na szkolenie. Wraz z informacją o kwalifikacji osoba otrzyma drogą mailową wymaganą dokumentację rekrutacyjną, którą należy wypełnić, wydrukować i podpisać oraz odesłać na adres biura projektu.
 5. Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba która:

  a. spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie określone w § 2,

  b. po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się na szkolenie, prześle wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne tj. „Formularz zgłoszeniowy”, „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Zaświadczenie o zatrudnieniu”, „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”, „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dotyczących wynagrodzenia” „Deklarację wniesienia wkładu własnego pochodzącego z budżetu JST”, do biura projektu najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Dla osób zarejestrowanych w systemie obsługi szkoleń, informacja o nadaniu statusu uczestnika projektu zostanie wysłana na konto uczestnika po zweryfikowaniu przez organizatora poprawności dokumentów przesłanych do biura projektu.
 7. Wpłynięcie do biura projektu kompletu oryginałów dokumentów w wymaganym terminie stanowi warunek wpisania osoby na listę uczestników szkolenia.
 8. Uczestnik projektu, w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, w tym oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec organizatora szkoleń, w szczególności w przypadku, gdy poprzez złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą narazi organizatora na jakiekolwiek negatywne konsekwencje finansowe.


§ 4 Zasady organizacji szkoleń

 1. W szkoleniach w ramach projektu weźmie udział 880 uczestników/uczestniczek:
  • 680 nauczycieli klas I-III szkół podstawowych,
  • 100 dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych,
  • 100 sekretarzy i sekretarek szkół podstawowych,

 2. Zrealizowane zostaną następujące szkolenia:

  a. dla nauczycieli
  • „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela” (II MODUŁY SZKOLENIA obligatoryjne)
   - MODUŁ I - Podstawy posługiwania się ICT w pracy nauczyciela kształcenia zintegrowanego
   - MODUŁ II - Wykorzystanie ICT w edukacji wczesnoszkolnej

  b. dla dyrektorów i wicedyrektorów
  • „ Efektywne zarządzanie placówką oświatową”

  c. dla sekretarzy i sekretarek
  • „Doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania ICT w pracy sekretarza szkoły”
 3. Zgłoszenia ponad określone wyżej limity dla ww. grup uczestników będą kierowane na listę rezerwową.
 4. Szkolenia obejmują:

  a.
  dla nauczycieli: Moduł I – 36 godzin, Moduł II – 44 godziny - realizacja - 10 dni szkoleniowych,
  b.dla dyrektorów i wicedyrektorów: 40 godzin – realizacja 5 dni szkoleniowych,
  c. dla sekretarzy i sekretarek: 40 godzin – realizacja - 5 dni szkoleniowych.
 5. Szkolenia odbywać się będą w dni robocze lub/i weekendy, w godzinach pracy, co do zasady w godzinach od 09:00 do 16:00, w okresie od grudnia 2011 r. do sierpnia 2013 r.
 6. Szkolenia odbywać się będą zgodnie z programem szkoleń.
 7. Szczegółowe terminy i konkretne miejsca szkoleń określi organizator.
 8. Organizator może zmienić daty realizacji szkoleń, odwołać je lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby chętnych lub trudnościami organizacyjnymi. O fakcie tym, o przyczynach odwołania szkolenia oraz o kolejnej planowanej dacie realizacji odwołanego szkolenia poinformuje uczestników w najkrótszym możliwym terminie.
 9. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Powinien on zawiadomić organizatora o rezygnacji w formie pisemnej (e-mailem albo faksem), na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. W tej sytuacji na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 10. W uzasadnionych przypadkach losowych (np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim) uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu (po podpisaniu deklaracji uczestnictwa). Powinien wówczas złożyć w biurze projektu oryginał pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z załącznikami uzasadniającymi powód rezygnacji.
 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniach, bez względu na moment jej dokonania, może wiązać się z odebraniem rezygnującemu praw dostępu do platformy edukacyjnej FRONTER.
 12. Jednostka Samorządu Terytorialnego, jako organ prowadzący szkołę (pracodawca), której pracownicy deklarują udział w szkoleniu, zobowiązana jest do wniesienia niepieniężnego wkładu własnego w postaci wydatków ponoszonych z tytułu wynagrodzenia uczestnika szkolenia wraz z obciążeniami pracodawcy za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu.
 13. Wysokość wkładu własnego wynikającego z wynagrodzenia wypłaconego przez pracodawcę na rzecz pracowników (uczestników projektu) objętych projektem musi wynikać z dokumentacji księgowej podmiotu wypłacającego i może podlegać kontroli).
 14. Zasady wniesienia i dokumentowania niepieniężnego wkładu własnego przez JST reguluje porozumienie zawarte pomiędzy organizatorem szkoleń (VULCAN sp. z o.o.), a JST.
 15. Organizator w ramach II modułu szkolenia dla nauczycieli klas I-III przewidział zlecenie wykonania usługi podwykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela”. Szkolenie obejmuje 44 godziny szkoleniowe w ramach jednej edycji szkoleniowej.


§ 5 Obowiązki i prawa uczestnika projektu

 1. Jeden uczestnik może brać udział tylko w jednym szkoleniu.
 2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe i promocyjne, a także możliwość skorzystania z cateringu.
 3. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny dostęp do otwartej platformy edukacyjnej FRONTER na okres trwania projektu.
 4. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje listę obecności.
 5. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest obecność uczestnika na co najmniej 80%przewidzianych zajęć.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet i testów oraz pozostałych dokumentów wskazanych przez organizatora lub trenera prowadzącego w trakcie szkolenia.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji szkolenia, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez organizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej PO KL i zbieranych do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Uczestnik przekaże dane, o których mowa w § 5 pkt. 7 w następujących etapach:
  • Etap 1:
   wypełniając i wysyłając formularz rejestracji do internetowej bazy szkoleń, lub
   wypełniając i wysyłając „Formularz zgłoszeniowy” (on-line lub drogą tradycyjną),
  • Etap 2:
   wypełniając i przesyłając oryginały dokumentów wymagane po zakwalifikowaniu zgłoszenia określone w § 3 pkt. 5 b

 9. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.


§ 6 Przepisy końcowe

 1. Niniejszy regulamin uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokumentem obowiązującym w ramach projektu.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian związanych z organizacją szkoleń do niniejszego regulaminu, stosowne informacje umieści na stronie projektu.
 4. Regulamin obowiązuje od 02 grudnia 2011 r.

 

DATA AKTUALIZACJI: 2012-05-15
Pliki do pobrania
Pozostałe informacje
» Regulamin uczestnictwa
» Szczegóły procesu rekrutacji
» Dokumenty do pobrania
box
Biuro projektu
ul. Kolumba 59
70-035 Szczecin

tel. 91 434 38 31
fax 91 434 38 32

efektywnaedukacja@vulcan.edu.pl
Informacje
© VULCAN sp. z o.o.
aktualizacja: 2013-08-26